Технически спецификации на интерфейсите за свързване на
крайните електронни съобщителни устройства към мрежата
на „Диджитал Комуникейшънс” ООД

1. Обхват
Този документ, съгласно ETSI EG 201 730-1 и ETSI EG 201 730-4, определя техническите характеристики и спецификации на интер-
фейса за свързване на крайните електронни съобщителни устройства на клиентите към мрежата на „Диджитал Комуникейшънс” ООД. При
промени в интерфейсите, този документ ще бъде своевременно допълван и актуализиран.
2. Позоваване
(1) Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of 9th March 1999 on radio equipment and telecommunications
terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
(3) ETSI TR 101 730 Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing analogue interfaces.
(4) ETSI TR 101 730 Access and Terminals (AT); Digital access to the public telecommunications network; publication of interface specification
under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing digital interfaces.
(5) ETSI EG 201 838 Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum matters; Publication of interface specifications under Directive
1999/5/EC;
Guidelines for describing radio access interfaces.
3. Дефиниции
Дефинициите и съкращенията в този документ са взаимствани от ETSI TS 123 002 (release 1999).
4. Общо описание
„Диджитал Комуникейшънс” ООД предоставя телекомуникационни услуги чрез крайни устройства със следните интерфейси:
(1) Ethernet интерфейс
(2) RF интерфейс за достъп до ТВ услуги
Детайлни характеристики на интерфейсите мога да бъдат открити в ETSI 123 002 (revised 1999).
4.1. Ethernet интерфейс (10/100 Base-T и ethernet конектор RJ45) - служи за присъединяване на потребителското устройство полз-
ващо интернет към хибридната оптично коаксиална мрежа на „Диджитал Комуникейшънс” ООД Ethernet интерфейсът покрива група
мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute
of Electronic and Engineers (IEEE). Физическият интерфейс отговаря на стандартите IEEE 802.3j (10
Base-T) и IEEE 802.3u (100 Base-TX). Физическият интерфейс използва конектор отговарящ на стандарта TIA/EIA-568-B.
Протоколите от второ ниво на OSI отговарят на стандартите: Ethernet Version 2, IEEE 802.3, IEEE 802.2, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p.
Протоколите от трето ниво на OSI отговарят на стандартите: Internet Protocol Version 4 (IPv4) дефиниран в IETF RFC 791.
4.2. RF интерфейс за достъп до ТВ услуги – служи за присъединяване на потребителското устройство за достъп до телевизионни
услуги чрез хибридната оптично коаксиална мрежа на „Диджитал Комуникейшънс” ООД.
Достъп до цифрови телевизионни услуги се осъществява с помощта на стандарт за цифрова телевизия върху кабел DVB-C. При
него се осъществява предаване на MPEG-2 и MPEG-4 цифрови видео/аудио потоци, използвайки QAM модулация и кодиране на
каналите.
Физическото свързване към хибридната оптично коаксиална мрежа на „Диджитал Комуникейшънс” ООД се осъществява с помощта на
конектор тип IEC 169-2 Male и коаксиален кабел RG-6/U. Външният проводник на коаксиалния кабел трябва да бъде свързан към
заземителната мрежа (електрическа земя) в двата края на мрежата. Директното свързване на външните проводници на коакси-
алните кабели към заземителната мрежа може да породи протичането на изравнителни токове през конекторите включително
и входните вериги на потребителското или фирменото оборудване, поради разлика в потенциалите на различните заземителни
мрежи. В резултат на това е възможно да се появят грешки и дори повреди в оборудването. За предотвратяване на този проблем е
необходимо използването на DC изолация между външния проводник и свързващата мрежа при приемния интерфейс. Методът
на DC изолация не трябва да нарушава електромагнитната съвместимост на оборудването и на цялата инсталация. Прилагат се
препоръки ITU-T К.27, К.35, К.40 и К.41.
5. Други характеристики
За напътствия относно стандарти и технически спецификации за радио и телекомуникационно терминално оборудване (R&TTE)
във връзка с изискванията на директива 1999/5/EC може да се използва следния документ: ETSI EG 201 450 V1.1.1 (2000-09)