Приложение №5 към чл. 38 от ЗЕС
Параметър Измерване Единица Скорост
Време за първоначално свързване на
услуга достъп до Интернет
Времето, за което са изпълнени
най-бързите 95% и 99% от заявките
дни 1 ден
  Процент на заявките, изпълнени
до датата, договоране с клиента,
а когато процентът е под 80% -
среден брой на дните закъсне-
ние след договорената дата
% 99,1
Време за отговор при услуги от оператор Средно време за отговор секунди 28
  Процент на отговорените повиква ния в рамките на 20 сек % 88
Процент на жалбите относно корект-
ността на сметките при услуга достъп до Интернет
Съотношение на сметките, за
коректността на които са пода-
дени жалби, спрямо общия брой издадени сметки
% 0.01
Постигната скорост на предаване на данни Максимална скорост на преда-
ване на данни
Mbps 180
  Минимална скорост на предаване на данни Mbps 10
  Средна стойност и стандартно
отклонение на скоростта на предаване на данни
Mbps 20
Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити
за предаване на данни
% 0.002
Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснение-
то при предаване на данни
ms 12
  Стандартно отклонение на закъснението % 3